Rotary Ommen-Dedemsvaart
Verbinden, delen en doen!

Stichting Rotary Ommen-Dedemsvaart Helpt

Doelstelling

Met onze stichting hebben wij het doel om gelden en/of fondsen te werven ten behoeve van maatschappelijke of liefdadige doeleinden. De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen en het opzetten van projecten en het werven van fondsen op welke wijze ook.


De stichting krijgt haar inkomsten met name uit: 

 • Sponsoring
 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten


Financieel beheer

Voor het beheer van het vermogen wordt gebruik gemaakt van een rekening courant. De uitgaven hebben met name betrekking op:

 • De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting.
 • Uitgaven aan maatschappelijke en/of liefdadige doeleinden
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016 (download)
 • Klik hier voor de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2017 (download)
 • Klik hier voor de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Klik hier voor de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2019.
 • Klik hier voor de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2020.
 • Klik hier voor de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2021
 • Bestuur

W. van der Rest (voorzitter)

A. Hofstee-Koerselman (secretaris)

F. Zijlstra(penningmeester)


Beloningsbeleid

Er is geen sprake van betaalde of anderszins beloonde functies binnen de stichting.


Uitgevoerde activiteiten:

2016: Organiseren van een kerstdiner voor cliënten van de Voedselbank te Nieuwleusen

In 2016 werden een vijftal activiteiten voorbereid die in 2017 zullen worden uitgevoerd.

Zie voor meer info de pagina "Goede Doelen"De statuten van onze stichting kunt u hier downloaden